Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ na rok szkolny 2021/2022

  25 maja 2021, 13:30  

Szanowni Państwo!

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ na rok szkolny 2021/2022 należy pobierać ze strony internetowej szkoły:

www.zsip1.bydgoszcz.pl/swietlica

WNIOSKI z aktualnymi danymi należy złożyć KAŻDORAZOWO na rok szkolny, w którym ubiegacie się Państwo o przyjęcie dziecka do Gromady Świetlicowej.

Złożenie wniosku z aktualnymi danymi dotyczy więc również rodziców, których dzieci aktualnie uczęszczają do świetlicy.

WYPEŁNIONE WNIOSKI prosimy wrzucać do skrzynki na korespondencję lub przekazać osobie dyżurującej do 18 czerwca 2021r.


Nowa strona internetowa dla MDK nr 3

  27 kwietnia 2021, 11:16  

Zapraszamy na nowa stronę internetową dla MDK nr 3

https://zsp01.edu.bydgoszcz.pl

 


Numer konta Rady Rodziców

  27 października 2020, 12:03  

34 8179 0009 0041 8010 3000 0010


Świetlica – wniosek o przyjęcie

  19 maja 2020, 09:34  

Szanowni Państwo,

informujemy, że WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ na rok szkolny 2020/2021 jest dostępny na stronie internetowej naszej szkoły:

https://www.zsip1.bydgoszcz.pl/swietlica/

Wniosek należy wydrukować i uzupełnić. Do wniosku prosimy dołączyć zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzającym zatrudnienie obojga rodziców.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły do 15 czerwca 2020r.

Prosimy zapoznać się z REGULAMINEM świetlicy szkolnej:

https://www.zsip1.bydgoszcz.pl/regulaminy/

oraz z klauzulą informacyjną dla rodziców uczniów/dzieci Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy o przetwarzaniu danych osobowych:

https://www.zsip1.bydgoszcz.pl/rodo/

Wychowawcy świetlicy szkolnej


RODO

  3 września 2018, 13:16  

Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów/dzieci

Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 62 i Młodzieżowy Dom Kultury nr 3) w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Stawowej 53, 85-323 Bydgoszcz, tel.: 52 373 25 15, mail: [email protected].
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy możliwy jest pod adresem email: [email protected].
 3. Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
 4. a) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 5. b) promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 6. c) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników i w celu ochrony mienia zgodnie z art.108a Prawo oświatowe (monitoring wizyjny).
 7. Odbiorcami Pani/Pana/dziecka danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a także uprawnione podmioty takie jak Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Urząd Miasta Bydgoszczy, towarzystwo ubezpieczeniowe oraz podmiot świadczący usługi dziennika elektronicznego, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni szkoły.
 8. Do danych osobowych Pani/Pana/dziecka dane osobowych mogą mieć dostęp osoby należące do państwa trzeciego znajdującego się poza obszarem Unii Europejskiej.
 9. Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
 10. a) pkt 3 a) będą przechowywane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres trwania nauki, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 11. b) pkt 3 b) będą przechowywane do czasu wycofania przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie w tym celu,
 12. c) pkt 3 c) będą przechowywane przez okres 3 miesięcy chyba że zapis monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 14. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie. O wycofaniu zgody należy powiadomić Administratora danych osobowych w formie pisemnej i mailowej.
 15. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 16. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a i c jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.
 17. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.
 18. Przetwarzanie Pani/Pana/dziecka danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Mirosława Zbielska
e-mail: [email protected]

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy