Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Deklaracja dostępności


Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsip1.bydgoszcz.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół i Placówek nr 1

ul. Stawowa 53

85-323 Bydgoszcz

[email protected]

Data publikacji strony internetowej: brak danych

Data ostatniej istotnej aktualizacji: nie było

Strona internetowa jest w trakcie dostosowania (długie terminy oczekiwania na wykonanie tej usługi od dostawcy) do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów lub dokumentów PDF z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Ułatwienia na stronie internetowej

  • W trakcie dostosowania

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika ZSiP nr 1

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Michał Czajkowski
e-mail: [email protected]
Telefon: 52-373-25-15

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Gałczyńskiego, prowadzą do niego schody. Do wejścia można przejść z parkingu (od strony ulicy Stawowej), nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Przy wejściu głównym brak podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze trzy wejścia: od strony boiska (jeden stopień), jedno od podwórka szkolnego – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach (brak stopni) oraz boczne od szatni prowadzą do niego schody oraz jest podjazd dla wózków. Ponadto od strony parkingu znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
  2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  3. W budynku na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku  i końcu znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.
  4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
  5. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
  6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
  7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.