Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Mały Samorząd Uczniowski


Mały Samorząd – My też chcemy coś zrobić!

 

 

Nasze hasło: Pacholęta – grupa zawsze uśmiechnięta

Od roku 2004/2005 na terenie naszej szkoły rozpoczął działalność

Mały Samorząd Uczniowski. Przedstawicielami są uczniowie klas I-III

 

Głównym celem Samorządu jest:

 • Rozwijanie samorządności uczniowskiej wśród uczniów klas młodszych
 • Kształtowanie pozytywnych postaw przynależności do społeczności szkolnej poprzez udział w różnych formach zarządzania
 • Uczenie się demokratycznych form współżycia
 • Kształcenie umiejętności podejmowania decyzji oraz poszanowania odpowiedzialności za wykonane zadania
 • Współdecydowanie o istotnych sprawach dotyczących życia szkoły

Przedstawiciele Małego Samorządu działają w ramach trzech Ministerstw.

Oto one:

 • Ministerstwo Sportu
 • Ministerstwo Pomocy i Opieki Koleżeńskiej
 • Ministerstwo Zdrowia i Ekologii.

Oprócz tego włączamy się w działania szkoły, współpracujemy z samorządem klas starszych, uczestniczymy w różnych akcjach. Poprzez naszą działalność wdrażamy wszystkich uczniów do samodzielności, aktywność i decydowania o wielu sprawach naszej szkoły. Uświadamiamy, iż nie jesteśmy sami i że funkcjonujemy w społeczności klasy, szkoły, dzielnicy, miasta.

 

Regulamin Małego Samorządu

Postanowienia ogólne:

 • W szkole działa „Mały Samorząd”
 • Mały Samorząd tworzą uczniowie klas I – III
 • Do organów „Małego Samorządu” należą samorządy klas I – III

Struktura organizacyjna „Małego Samorządu”

 • Wszyscy uczniowie klas I – III należą do „Małego Samorządu”, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych
 • Nad prawidłową realizacją zadań czuwa 2 opiekunów „Małego Samorządu”, współpracując z innymi nauczycielami
 • Przedstawiciele klas I – III biorą udział w spotkaniach samorządu uczniowskiego i przekazują informacje z narad pozostałym członkom „Małego Samorządu” na własnych zebraniach

Kompetencje „Małego Samorządu”

 • „Mały Samorząd” może przedstawiać swoje opinie i propozycje dotyczące bieżących spraw szkoły radzie samorządu uczniowskiego lub jego opiekunowi
 • Przedstawiciele samorządów klasowych mają obowiązek uczestniczyć w spotkaniach, apelach, imprezach organizowanych z ramienia „Małego Samorządu”
 • „Mały Samorząd” ma prawo poprosić o pomoc w wykonaniu zadań każdego członka rady pedagogicznej i rady rodziców

Postanowienia końcowe

 • Regulamin „Małego Samorządu” musi być zgodny z regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Statutem Szkoły

Skład „Małego Samorządu”

……

 

Opiekunowie:

 • Elżbieta Jankowska,
 • Jolanta Łoś.

 

*****************************************************

 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 

 

WYBORY

 

We wrześniu na terenie naszej szkoły odbyły się wybory do Małego Samorządu grupy Pacholąt. W wyborach wzięli udział uczniowie klas I-III. Kandydaci byli wybierani w głosowaniu tajnym. Każdy uczeń wrzucił do urny kartkę z wybranym.

 

 

MOJE HOBBY, MÓJ TALENT

 

 

Po raz trzeci w piątkowy wieczór 1 marca 2019  w naszej szkole odbył się przegląd utalentowanych uczniów pt. „Moje hobby, mój talent”. I tym razem można było podziwiać talenty muzyczne, taneczne, sportowe.  Swoje hobby uczniowie przedstawiali również w postaci kolekcji i zbiorów zgromadzonych na przygotowanej wystawie. Niektórzy chętnie opowiadali o swoich pasjach. Każdy uczestnik otrzymał dyplom i upominek. Wszyscy świetnie się bawili i na koniec wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę specjalnie ułożoną na tą okazję.