Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

RODO

  3 września 2018, 13:16  

Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów/dzieci

Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 62 i Młodzieżowy Dom Kultury nr 3) w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Stawowej 53, 85-323 Bydgoszcz, tel.: 52 373 25 15, mail: [email protected]
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy możliwy jest pod adresem email: [email protected]
 3. Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
 4. a) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 5. b) promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 6. c) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników i w celu ochrony mienia zgodnie z art.108a Prawo oświatowe (monitoring wizyjny).
 7. Odbiorcami Pani/Pana/dziecka danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a także uprawnione podmioty takie jak Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Urząd Miasta Bydgoszczy, towarzystwo ubezpieczeniowe oraz podmiot świadczący usługi dziennika elektronicznego, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni szkoły.
 8. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 9. Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
 10. a) pkt 3 a) będą przechowywane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres trwania nauki, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 11. b) pkt 3 b) będą przechowywane do czasu wycofania przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie w tym celu,
 12. c) pkt 3 c) będą przechowywane przez okres 3 miesięcy chyba że zapis monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 14. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie. O wycofaniu zgody należy powiadomić Administratora danych osobowych w formie pisemnej i mailowej.
 15. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 16. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a i c jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.
 17. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.
 18. Przetwarzanie Pani/Pana/dziecka danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Mirosława Zbielska
e-mail: [email protected]

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy