Szkoła Podstawowa nr 62

Zespół Szkół i Placówek nr 1
w Bydgoszczy
ul. Stawowa 53, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52-373-25-15, faks: 52-348-68-68Młodzieżowy Dom Kultury nr 3

Nasza świetlica pomysłowością zachwyca!!!!!

  2 marca 2020, 10:01  

…tradycyjnie, w naszej świetlicy dużo się dzieje, aż trudno nadążyć…

 

  

 

  

 

 


Program dla szkół

  24 lutego 2020, 10:10  

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za udział Państwa szkoły podstawowej w edukacyjnym Programie dla szkół, dzięki któremu dzieci z klas I-V mogą w praktyce uczyć się zasad zdrowego odżywiania, poprzez regularne spożywanie owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz powiązane działania edukacyjne.

Mając na uwadze, iż dla jak najskuteczniejszej realizacji programu i osiągania jego celów ważne jest zaangażowanie zarówno szkół, w których jest on realizowany, jak również wsparcie rodzin dzieci w nim uczestniczących, przekazujemy Państwu do wykorzystania propozycję informacji – listu Państwa szkoły skierowanego do rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w programie. W związku z rozpoczęciem drugiego semestru realizacji programu w przygotowanym liście przypominamy rodzicom o zasadach i celach programu, w którym uczestniczą ich dzieci oraz o jego ważnych aspektach, na które powinni zwrócić uwagę. Zachęcamy również do kontynuowania aktywności związanych ze zdrową dietą oraz aktywnym stylem życia w domu rodzinnym.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udostępnienie załączonego listu rodzicom zgodnie z formą komunikacji z rodzicami przyjętą w Państwa szkole np. mailowo lub poprzez dziennik elektroniczny itp., za co z góry serdecznie dziękujemy. Jednocześnie prosimy o przekazanie informacji potwierdzającej udostępnienie ww. listu rodzicom do Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na adres siedziby szkoły.

Z poważaniem

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Program dla szkół – Informacja dla rodziców


Edu(R)ewolucja trwa!!!!!

  10 lutego 2020, 08:10  

 

Edu(R)ewolucja trwa !!!

W ramach projektu Edu(R)ewolucja odbywają się

w naszej szkole zajęcia:

 • Programowanie i robotyka, dla uczniów klas 2-6
 • Matematyka, dla uczniów klas 5
 • Zajęcia logopedyczne, dla uczniów klas 4-7

Podczas tych zajęć uczniowie rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania, utrwalają wiedzę zdobytą w czasie lekcji, uczą się przez zabawę, współpracują i współzawodniczą, pracują nad poprawną wymową, doskonalą swoje kompetencje pod czujnym okiem nauczycieli.

    

        

   

      

****

Projekt  „Edu(R)Ewolucja”

Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w szkołach podstawowych prowadzących kształcenie ogólne dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w terminie do 30.06.20121r. Wsparciem objętych zostanie 2627 uczniów oraz 346 nauczycieli z 25 szkół podstawowych tj. Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 13 (ZS nr 29), Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 16 (ZS nr 16), Szkoła Podstawowa nr 17, Szkoła Podstawowa nr 25 (ZS nr 19), Szkoła Podstawowa nr 30, Szkoła Podstawowa nr 31, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 38, Szkoła Podstawowa nr 40 (ZS nr 24), Szkoła Podstawowa nr 43, Szkoła Podstawowa nr 44 (ZS nr 5 MS), Szkoła Podstawowa nr 46, Szkoła Podstawowa nr 56, Szkoła Podstawowa nr 60, Szkoła Podstawowa nr 61 (ZS nr 32), Szkoła Podstawowa nr 62 (ZSiP nr 2), Szkoła Podstawowa nr 63, Szkoła Podstawowa nr 64, Szkoła Podstawowa nr 65, Szkoła Podstawowa nr 66, Szkoła Podstawowa nr 67.

Uczniowie wezmą udział w:

 1. Zajęciach w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy takich jak: język angielki, programowani i robotyka,
 2. zajęciach specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 3. zajęciach opartych za metodzie eksperymentu przyrodniczego i matematycznego.

Nauczyciele podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych.

Szkoły objęte wsparciem doposaża pracownie przedmiotowe w pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK. W 20 szkołach podstawowych zmodernizowana zostanie sieć LAN.

Jednostką odpowiedzialną za realizację działań na rzecz nauczycieli będzie Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Kontakt:

Wydział Funduszy Europejskich

tel.52 58 58 091

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:                                              8 381 601,25 P L N

WKŁAD BUDŻETU MIASTA:                                     1 257 240,19 P L N

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIAz EFS:                   7 124 361,06 P L N

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne

TERMINREALIZACJI :01.03.2019 –30.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 


Odbiór legitymacji szkolnej i świadectwa

  2 października 2019, 09:23  

Informacja o zmianie przepisu:

https://www.gov.pl/web/edukacja/legitymacje-szkolne-i-swiadectwa-ukonczenia-szkoly-uczniowie-moga-odbierac-osobiscie–przepisy-zmienione


Legitymacja szkolna…

  12 września 2019, 11:24  

WAŻNE

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 06.09.2019 r. do odbioru legitymacji szkolnej i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej upoważnieni są TYLKO RODZICE ucznia.

 

Gdy uczeń zgubi legitymację szkolną…

….należy przynieść do sekretariatu szkoły zdjęcie legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem, klasą i z adresem

oraz dokonać wpłaty w wysokości 9 zł na konto:

54 1240 6452 1111 0010 4800 6128

tytułem: opłata za legitymację

nazwa odbiory: ZSiP nr 1 w Bydgoszczy

 

Gdy legitymacja utraci ważność…

… należy tylko przynieść zdjęcie do sekretariatu szkolnego podpisane imieniem i nazwiskiem, klasą i z adresem


Gdy uczeń zgubi legitymację szkolną…

  20 marca 2019, 14:01  

….należy przynieść do sekretariatu szkoły zdjęcie legitymacyjne

oraz dokonać wpłaty w wysokości 9 zł na konto:

54 1240 6452 1111 0010 4800 6128

tytułem: opłata za legitymację

nazwa odbiory: ZSiP nr 1 w Bydgoszczy

 


RODO

  3 września 2018, 13:16  

Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów/dzieci

Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 62 i Młodzieżowy Dom Kultury nr 3) w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Stawowej 53, 85-323 Bydgoszcz, tel.: 52 373 25 15, mail: [email protected]
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy możliwy jest pod adresem email: [email protected]
 3. Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
 4. a) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 5. b) promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 6. c) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników i w celu ochrony mienia zgodnie z art.108a Prawo oświatowe (monitoring wizyjny).
 7. Odbiorcami Pani/Pana/dziecka danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a także uprawnione podmioty takie jak Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Urząd Miasta Bydgoszczy, towarzystwo ubezpieczeniowe oraz podmiot świadczący usługi dziennika elektronicznego, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni szkoły.
 8. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 9. Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
 10. a) pkt 3 a) będą przechowywane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres trwania nauki, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 11. b) pkt 3 b) będą przechowywane do czasu wycofania przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie w tym celu,
 12. c) pkt 3 c) będą przechowywane przez okres 3 miesięcy chyba że zapis monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 14. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie. O wycofaniu zgody należy powiadomić Administratora danych osobowych w formie pisemnej i mailowej.
 15. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 16. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a i c jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.
 17. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.
 18. Przetwarzanie Pani/Pana/dziecka danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy